ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ | ΠΤΗΣΕΙΣ | ΤΑΞΙΔΙΑ | LASTMINUTE | ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | ΜΕΛΗ | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

STEP2 - Επιλέξτε αναχώρηση...

Αναχώρηση από: Θεσσαλονίκη

     
 
Επιλέξτε ημερομηνία αναχώρησης
Μαϊος 2019   Ιούνιος 2019   Ιούλιος 2019   Αύγουστος 2019   Σεπτέμβριος 2019   Οκτώβριος 2019  
           
Νοέμβριος 2019   Δεκέμβριος 2019   Ιανουάριος 2020   Φεβρουάριος 2020   Μάρτιος 2020   Απρίλιος 2020  
           
 
 
D.o.1000 ΚΑΙ 1 ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ για Καθαρά Δευτέρα κ 25 Μαρτίου 2019 5μέρες

1η ημέ­ρα : ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (​​620 χλμ)

Ανα­χώ­ρη­ση στις 06.00πμ από τα γρα­φεία μας και με τις απα­ραί­τη­τες στά­σεις, φθά­νου­με στα σύ­νο­ρα. Έλεγ­χος δια­βα­τη­ρί­ων και χρό­νος ελεύ­θε­ρος στα αφο­ρο­λό­γη­τα είδη. Μπαί­νο­ντας στην Ανα­το­λι­κή Θράκη περ­νά­με έξω από την Κεσά­νη, Μάλ­γα­ρα και Ραι­δε­στό, τα­ξι­δεύ­ο­ντας πα­ράλ­λη­λα με την ακτή της Θάλασ­σας του Μαρ­μα­ρά. Άφιξη στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη το από­γευ­μα. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο και χρό­νος ελεύ­θε­ρος. Το από­γευ­μα μια πρώ­τη γνω­ρι­μία με την πόλη περ­πα­τώ­ντας στα όμορ­φα και γρα­φι­κά στε­νά του πε­ζό­δρο­μου του Πέραν, θα σας εν­θου­σιά­σει...


2η μέρα:ΜΟ­ΝΗ­ ΤΗ­Σ ΧΩ­ΡΑ­Σ- Ι­. ΜΟ­ΝΗ­ ΖΩ­Ο­ΔΟ­ΧΟΥ­ ΠΗ­ΓΗ­Σ- ΘΕ­Ο­ΔΟ­ΣΙΑ­ΝΑ­ ΤΕΙ­ΧΗ­- Α­Γ. ΣΟ­ΦΙΑ­- ΒΑ­ΣΙ­ΛΙ­ΚΗ­ ΔΕ­ΞΑ­ΜΕ­ΝΗ­- ΙΠ­ΠΟ­ΔΡΟ­ΜΟ­Σ-ΣΚΕ­ΠΑ­ΣΤΗ­ Α­ΓΟ­ΡΑ
Σήμε­ρα η μέρα μας θα ξε­κι­νή­σει με την επί­σκε­ψη στην ιστο­ρι­κή Μονή της Χώρας, με τα υπέ­ρο­χα ψη­φι­δω­τά, το κα­λύ­τε­ρο δείγ­μα της βυ­ζα­ντι­νής αγιο­γρα­φί­ας του 14ου αιώ­να. Στην συ­νέ­χεια θα επι­σκε­φθού­με το αγί­α­σμα της Ζωο­δό­χου Πηγής (Μπα­λου­κλή), όπου σύμ­φω­να με τον θρύ­λο έγι­νε το θαύ­μα με τα ψά­ρια την ημέ­ρα της άλω­σης, και τους τά­φους των Πατριαρ­χών. Συνε­χί­ζο­ντας πα­ράλ­λη­λα με τα Θεο­δο­σια­νά τεί­χη, φτά­νου­με στο ιστο­ρι­κό κέ­ντρο και ακο­λου­θεί η ξε­νά­γη­ση στην του Θεού Αγ. Σοφία και στην υπό­γεια Βασι­λι­κή Δεξα­με­νή του Ιου­στι­νια­νού. Θα δού­με επί­σης το μί­λιον, τα λου­τρά της Ρωξε­λά­νης (Χιου­ρέμ), το Μπλε τζα­μί, τον Βυζα­ντι­νό Ιππό­δρο­μο με τον Αιγυ­πτια­κό Οβε­λί­σκο, την στή­λη του Τρι­κά­ρη­νου όφε­ως, την στή­λη του Κων/​​νου και την Γερ­μα­νι­κή Κρήνη του 1898.Ακο­λου­θεί η επί­σκε­ψή μας στην Σκε­πα­στή Αγορά της Πόλης, όπου θα έχου­με ελεύ­θε­ρο χρό­νο να κά­νου­με τις αγο­ρές μας με το απα­ραί­τη­το φυ­σι­κά "πα­ζά­ρι". Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο για ξε­κού­ρα­ση και για το βρά­δυ προ­τεί­νου­με προ­αι­ρε­τι­κό δεί­πνο στις ψα­ρο­τα­βέρ­νες του Κουμ Καπί με βιο­λιά και λα­ού­τα. Δια­νυ­κτέ­ρευ­ση.


3η μέρα:ΚΡΕ­ΜΑ­ΣΤΗ­ ΓΕ­ΦΥ­ΡΑ­ ΤΟΥ­ ΒΟ­ΣΠΟ­ΡΟΥ­- ΧΑΛ­ΚΗ­ΔΟ­ΝΑ­- ΧΑΛ­ΚΗ­- ΘΕ­Ο­ΛΟ­ΓΙ­ΚΗ­ ΣΧΟ­ΛΗ­- ΠΡΙ­ΓΚΗ­ΠΟΣ

Μετά το πρω­ι­νό μας ανα­χω­ρού­με για την Χαλ­κη­δό­να (ση­με­ρι­νό Ka­di­koy) δια­σχί­ζο­ντας την πρώ­τη κρε­μα­στή γέ­φυ­ρα του Βοσπό­ρου. Φτά­νου­με στην Χαλ­κη­δό­να και έχου­με ελεύ­θε­ρο χρό­νο για βόλ­τα στα σο­κά­κια και επί­σκε­ψη στον Ι­.Ν.της Α­Γ. ΕΥ­ΦΗ­ΜΙΑ­Σ. Συνε­χί­ζου­με για την Χάλκη ση­με­ρι­νό ( Hey­be­lia­da) για να επι­σκε­φθού­με την πε­ρί­φη­μη Θεο­λο­γι­κή σχο­λή της Χάλ­κης και τον ναό της Α­Γ. ΤΡΙΑ­ΔΑ­Σ με την θαυ­μα­τουρ­γή ει­κό­να της Πανα­γί­ας της Παυ­σο­λύ­πης. Στην συ­νέ­χεια ανα­χω­ρού­με για την Πρί­γκη­πο (ση­με­ρι­νό Buyu­ka­da) και εκεί θα έχου­με χρό­νο ελεύ­θε­ρο να κά­νου­με τον γύρο του νη­σιού με τις πα­ρα­δο­σια­κές άμα­ξες με τα άλο­γα, όπου θα θαυ­μά­σου­με τις υπέ­ρο­χες ξύ­λι­νες επαύ­λεις με τους ολάν­θι­στους κή­πους. Για όσους επι­θυ­μούν προ­τεί­νου­με την ανά­βα­ση-προ­σκύ­νη­μα στον θαυ­μα­τουρ­γό Αι Γιώρ­γη τον Κου­δου­νά, που βρί­σκε­ται στο ψη­λό­τε­ρο ση­μείο του νη­σιού με υπέ­ρο­χη θέα. Γεύμα ατο­μι­κά στις πα­ρα­θα­λάσ­σιες τα­βέρ­νες του νη­σιού και επι­στρο­φή το από­γευ­μα στην ευ­ρω­παϊ­κή ακτή της Πόλης με το πλοίο της γραμ­μής από όπου θα θαυ­μά­σου­με και τα υπό­λοι­πα δύο νη­σιά την Αντι­γό­νη και την Πρώτη. Άφιξη στο λι­μά­νι και με­τα­φο­ρά στο ξε­νο­δο­χείο για ξε­κού­ρα­ση. Δια­νυ­κτέ­ρευ­ση.


4η μέρα:ΚΡΟΥΑ­ΖΙΕ­ΡΑ­ ΒΟ­ΣΠΟ­ΡΟΥ­- ΝΤΟΛ­ΜΑ­ ΜΠΑ­ΞΕ­- ΧΩ­ΡΙΑ­ ΤΟΥ­ ΒΟ­ΣΠΟ­ΡΟΥ­- ΛΕ­ΒΕ­ΝΤ- ΟΥ­ΡΑ­ΝΟ­ΞΥ­ΣΤΗ­Σ SA­PH­FI­RE-MI­NIA­TU­RK

Πρω­ι­νό στο ξε­νο­δο­χείο και επί­σκε­ψη-ξε­νά­γη­ση στο ανά­κτο­ρο Ντολ­μά Μπαξέ, την τε­λευ­ταία κα­τοι­κία των Οθω­μα­νών σουλ­τά­νων, με την πρω­το­φα­νή χλι­δή του, χτι­σμέ­νο στην ακτή του Βοσπό­ρου. Ακο­λου­θεί η προ­αι­ρε­τι­κή μας βαρ­κά­δα στα στε­νά του χι­λιο­τρα­γου­δι­σμέ­νου Βοσπό­ρου, όπου από θα­λάσ­σης θα θαυ­μά­σου­με τα πα­λαιά χω­ριά αλλά και τις σύγ­χρο­νες αρι­στο­κρα­τι­κές συ­νοι­κί­ες, φτά­νο­ντας μέ­χρι την δεύ­τε­ρη κρε­μα­στή γέ­φυ­ρα θα επι­στρέ­ψου­με πλέ­ο­ντας πα­ράλ­λη­λα της ασια­τι­κής ακτής στο ση­μείο από όπου ξε­κι­νή­σα­με. θα συ­νε­χί­σου­με οδι­κώς κατά μή­κος της ευ­ρω­παϊ­κής ακτής περ­νώ­ντας μέσα από τα χω­ριά του Βοσπό­ρου (Μ. Ρεύμα, Μπε­μπέκ, Στενή, Νιχώ­ρι, μέ­χρι και τα Θερα­πειά). Καθʼο­δόν θα θαυ­μά­σου­με το πα­ρελ­θόν αλλά και το πα­ρόν του Βοσπό­ρου, με τα αρ­χο­ντι­κά και τις σύγ­χρο­νες υπερ­πο­λυ­τε­λείς κα­τοι­κί­ες, κα­τα­λή­γο­ντας στο Λεβέντ (το Μαν­χά­ταν της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης) με τους ου­ρα­νο­ξύ­στες και τα υπερ­σύγ­χρο­να εμπο­ρι­κά κέ­ντρα. Επί­σκε­ψη στον ψη­λό­τε­ρο ου­ρα­νο­ξύ­στη της Τουρ­κί­ας τον Sa­ph­fi­re όπου πλη­ρώ­νου­με ει­σι­τή­ριο για να με­τα­φερ­θού­με σε ένα 1ʼλε­πτό κυ­ριο­λε­κτι­κά στην τα­ρά­τσα του με την εκ­πλη­κτι­κή θέα σε όλη την Πόλη μέ­χρι τον Εύξει­νο Πόντο. Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο και το βρά­δυ προ­αι­ρε­τι­κό γλέ­ντι σε νυ­χτε­ρι­νό κέ­ντρο με οριε­ντάλ μου­σι­κή και πα­ρα­δο­σια­κούς χο­ρούς. Δια­νυ­κτέ­ρευ­ση.


5η μέρα: ΟΙ­ΚΟΥ­ΜΕ­ΝΙ­ΚΟ­ ΠΑ­ΤΡΙΑΡ­ΧΕΙΟ­- Α­ΓΙΑ­ΣΜΑ­ ΤΗ­Σ ΠΑ­ΝΑ­ΓΙΑ­Σ ΤΩ­Ν ΒΛΑ­ΧΕΡ­ΝΩ­Ν- ISTAN­BUL FO­RUM- Ε­ΝΥ­ΔΡΕΙΟ­- Ε­ΠΙ­ΣΤΡΟ­ΦΗ

Πρω­ι­νό και επί­σκε­ψη στο Ορθό­δο­ξο Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο στο Φανά­ρι, στο Αγί­α­σμα της Πανα­γί­ας των Βλα­χερ­νών, όπου εψά­λει για πρώ­τη φορά ο Ακά­θι­στος Ύμνος το 626 μ. Χ. Στην συ­νέ­χεια θα κα­τευ­θυν­θού­με στο ISTAN­BUL FO­RUM, ένα από τα πλέ­ον σύγ­χρο­να εμπο­ρι­κά κέ­ντρα της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, όπου θα επι­σκε­φθού­με το Aqua­rium (Ενυ­δρείο), όπου εκτί­θε­νται πάνω από 10000 δια­φο­ρε­τι­κά θα­λασ­σι­νών ει­δών & ψα­ριών. Άφιξη στα σύ­νο­ρα, τε­λω­νεια­κός έλεγ­χος και με εν­διά­με­σες στά­σεις κα­θο­δόν, άφι­ξη στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

 

 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Περι­λαμ­βά­νο­νται: Μετα­φο­ρές-με­τα­κι­νή­σεις με υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κλι­μα­τι­ζό­με­νο λε­ω­φο­ρείο. Τη δια­μο­νή σε επι­λεγ­μέ­να ξε­νο­δο­χεία. Επι­λεγ­μέ­νη δια­τρο­φή. Συνο­δό -αρ­χη­γό του γρα­φεί­ου μας. Ξενα­γή­σεις-πε­ρι­η­γή­σεις σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα. Ασφά­λεια αστι­κής ευ­θύ­νης.  
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: Εισό­δους μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων, κρουα­ζιέ­ρες, επι­πλέ­ον γεύ­μα­τα, ποτά και ότι ανα­φέ­ρε­ται στο πρό­γραμ­μα ως προ­αι­ρε­τι­κό, προ­τει­νό­με­νο ή εξ’ ιδί­ων. Σημεί­ω­ση: Το πρό­γραμ­μα εί­ναι δυ­να­τόν να εκτε­λε­στεί και με δια­φο­ρε­τι­κή σει­ρά, ανα­λό­γως των το­πι­κών αρ­γιών ή εορ­τών. Η εκ­δρο­μή στα Πρι­γκι­πό­νη­σα, πραγ­μα­το­ποιεί­ται ανα­λό­γως των και­ρι­κών συν­θη­κών.

 
 
 
Σημειώσεις:
 
 
     
 
     
<< Επιστροφή    
 
     


 
© 2006 Dayrise holidays. All Rights Reserved.