2o TΗΝΟΣ 3 ΗΜΕΡΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019

3
Ημέρες
2
Νύχτες

ΑΠΟ € 139


1ç ηìÝñá : ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ - ÑÁÖÇÍÁ - ÔÇÍÏÓ
ÓõãêÝíôñùóç óôï ãñáöåßï ìáò êáé áíá÷þñçóç óôéò 07.30.
Ðåñíþíôáò áðü ËåðôïêáñõÜ, Âüëï, ÁëáìÜíá êáé ìå êáè´ïäόí
óôÜóåéò ãéá êáöÝ êáé îåêïýñáóç öèÜíïõìå ôï ìåóçìÝñé óôçí
ÑáöÞíá. Åðéâßâáóç óôï ðëïßï êáé áðüðëïõò ãéá ôçí ÔÞíï. ¢öéîç,
ìåôáöïñÜ óôï îåíïäï÷åßï êáé ôáêôïðïßçóç óôá äùìÜôéá.
Åëåýèåñïò ÷ñüíïò ãéá ìéá ðñþôç ãíùñéìßá ìå ôçí üìïñöç ÷þñá
ôïõ íçóéïý.
2ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÃÕÑÏÓ ÍÇÓÉÏÕ
Προσκύνηµα στο Ιερό Ίδρυµα Ευαγγελίστριας της Τήνου.
Παρακολούθηση της Θείας Λειτουργίας στο ναό της
Μεγαλόχαρης, Κοινωνία και πρωινό στο ξενοδοχείο σας.
Ακολούθως θα ξεκινήσουµε τον γύρο του νησιού. Όπου θα
επισκεφτούµε και θα προσκυνήσουµε το µοναστήρι της Αγίας
Πελαγίας (Μονή Κεχροβουνίου). Εκεί θα δούµε το
ησυχαστήριο της Αγίας , την κάρα της και την έκθεση
χειροποίητων εργόχειρων. Αναχώρηση και περνώντας από τα
όµορφα χωριά Κέχρος, Βωλάξ, Κάµπο, Καρδιανή, Υστέρνια,
άφιξη στο µεγαλύτερο και πιο όµορφο χωριό της Τήνου, τον
Πύργο. Εδώ θα δούµε το σπίτι και το εργαστήριο του
περίφηµου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά, όπως επίσης και το
µουσείο των Τήνιων καλλιτεχνών. Στάση για καφέ στην
γραφική πλατεία και συνεχίζουµε για το παραλιακό χωριό
Πάνορµο. Γεύµα εξ’ ιδίων στα παραλιακά ταβερνάκια.
Επιστροφή και το απόγευµα ελεύθερος χρόνος στην γραφική
Χώρα µε τα στενά πλακόστρωτα σοκάκια της.
3ç ηìÝñá: ÔÇÍÏÓ - ÑÁÖÇÍÁ - ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇ
Ðñùéíü êáé óôç óõíÝ÷åéá σας προτείνουµε να περιηγηθείτε
στο Éåñü ºäñõìá ôçò Åõáããåëßóôñéáò. Èá äïýìå ôï íáü ôçò
Åýñåóçò, ôï Ìáõóùëåßï ôçò ¸ëëçò, ôï ÓêåõïöõëÜêéï, ôï
ìïõóåßï âõæáíôéíþí åéêüíùí êáé êåéìçëßùí êáé ôç óðïõäáßá
ÐéíáêïèÞêç. ×ñüíïò åëåýèåñïò óôçí üìïñöç ×þñá êáé óôç
óõíÝ÷åéá ìåôáöïñÜ óôï ëéìÜíé êáé áðüðëïõò ãéá ÑáöÞíá.
¢öéîç, åðéâßâáóç óôï ðïýëìáí ìå êáèïäüí óôÜóåéò Üöéîç
áñãÜ ôï âñÜäõ óôç Èåóóáëïíßêç.

Επιλογή Πακέτου

Επιλογή Αφετηρίας
Ημερομηνία αναχώρησηςΣτοιχεία Κράτησης

Επιλέξτε αριθμό ταξιδιωτών:
Adult
Child
ROOM 2
Adult
Child
ROOM 3
Ενήλικες
Παιδιά

Επιλέξτε Τύπο Δωματίων

Μονόκλινο
Δικλινο
ΤρίκλινοΞενοδοχείο

Let's socialize
© 2019 | Όροι Συμμετοχής
All Rights Reserved


Head Office:

44, Venizelou str
Thessaloniki, 54624

Phone

+30 2310 222413

Email
salesdayrisegr@gmail.com
Corfu Branch Office:

1, Agias Sofias str
Corfu, 49 100

Phone

+30 2661401851

Email
vs@dayrise.gr
Newsletter


Εξυπηρέτηση Πελατών
2310 222413
salesdayrisegr@gmail.com
Αρχική | Ξενοδοχεία | Πτήσεις | Ταξίδια | Last Minute | Επικοινωνία | Όροι Συμμετοχής